V uvedené ceně je zahrnut text dle Vašeho přání a dopisní obálka.

Uzatvorenie manželstva zástupcom

O uzatvorení manželstva zástupcom môžu požiadať snúbenci a splnomocnený zástupca jedného zo snúbencov. Môže byť zastúpený len jeden snúbenec.

Zástupcom snúbenca môže byť iba plnoletá fyzická osoba, ktorá nie je zbavená spôsobilosti na právne úkony, ktorej spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená a ktorá je rovnakého pohlavia ako snúbenec, ktorého zastupuje.

O povolení rozhoduje

O povolení uzavrieť manželstvo zástupcom rozhoduje okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu snúbenca, poprípade podľa miesta jeho posledného trvalého pobytu. Pokiaľ taký pobyt na území Slovenskej republiky žiadny zo snúbencov nemal, je príslušný na rozhodnutie Magistrát hlavného mesta Bratislavy.

Musíte predložiť

Prípadný zástupca predloží na príslušnom okresnom úrade žiadosť o povolenie uzatvorenia manželstva zástupcom.

K žiadosti o povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom priloží snúbenec doklady, ktoré sú prikladané k dotazníku na uzatvorenie manželstva a vytlačenú plnú moc.

Vytlačená plná moc obsahuje:

 • úradne overený podpis zmocniteľa,
 • meno, poprípade mená, priezviská, poprípade, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné čísla a miesto trvalého pobytu snúbencov a zástupcu, presné označenie zástupcu a oboch snúbencov (mená, priezviská, dáta a miesta narodenia, miesta trvalého pobytu, prípadne rodné priezviská),
 • prehlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí, v mužskom a ženskom tvare, dohodu o priezvisku snúbencov,
 • pokiaľ si snúbenci ponechávajú svoje doterajšie priezviská – dohodu o priezvisku detí (v mužskom aj ženskom tvare),
 • ďalej prehlásenie, že zmocniteľovi nie sú známe okolnosti vylučujúce uzatvorenie manželstva a že je mu známy zdravotný stav druhého snúbenca a že zvážil úpravu budúcich majetkových vzťahov, usporiadanie budúceho bývania a hmotné zabezpečenie rodiny po uzatvorení manželstva,
 • pokiaľ žiada cudzí štátny príslušník občan o povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom, musí okrem plnej moci vyššie uvedeného predložiť ešte potvrdenie o tom, že bude manželstvo uzatvorené zástupcom v jeho domovskom štáte cudzinca uznané za platné. Pri uzatváraní manželstva predloží:
 • písomnú plnú moc,
 • povolenie okresného úradu uzatvoriť manželstvo zástupcom,
 • preukaz totožnosti zástupcu. Ďalej predloží ďalšie doklady ako pri uzatvorení manželstva bez zástupcu:
 • vyplnený dotazník na uzatvorenie manželstva
 • rodný list oboch snúbencov
 • doklad o štátnom občianstve (je možné preukázať občianskym preukazom alebo cestovným dokladom)
 • výpis údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu a o osobnom stave (je možné preukázať občianskym preukazom)
 • ak je niektorý zo snúbencov ovdovelý – úmrtný list zomrelého manžela (manželky)
 • ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode
 • ak bol rozvod vyslovený cudzím súdom a jeho rozsudok nie je v Slovenskej republike účinný - rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o uznaní rozsudku (bližšie informácie dostanete na matričnom úrade)
 • ak ide o osobu neplnoletú staršiu ako 16 rokov - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci
 • ak ide o osobu s duševnou poruchou - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci
 • ak ide o cudzinca - osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva a potvrdenie o oprávnenosti pobytu na území Slovenskej republiky vydané Políciou Slovenskej republiky, ktoré nie je staršie ako 7 pracovných dní
 • ak ide o cudzinca , potvrdenie o tom, že bude manželstvo uzatvorené zástupcom v jeho domovskom štáte uznané za platné, (plná moc nemá predpísaný formulár, je stanovený iba obsah plnej moci)

 

Prehlásenie o uzatvorení manželstva sa činí verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Svedok sa pri uzatváraní manželstva preukazuje preukazom totožnosti, tzn. občianskym preukazom alebo pasom.

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Súhlasím