Produkty vyrábame na zákazku do 3-5 pracovných dní. Doprava zadarmo od 99 EUR

x

OBCHODNÉ PODMIENKY

Firma Kyoprint s.r.o., Legionářská 231/15, 664 34 Kuřim, Česká republika IČ: 29206294 sa snaží vyrábať produkty najvyššej kvality a spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Toho však môžeme docieliť iba zrozumiteľnou dohováraním s klientom. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch Obchodné podmienky.

§ 1 Objednávky

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť vyhotovenie objednávky v prípade, že bude zistené, že odporuje etickým pravidlám dodávateľa alebo právnym predpisom. Do tejto kategórie spadajú najmä materiály, ktorých obsahom je hanobenie národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, šírenie pornografie, prechovávanie detskej pornografie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd skupiny alebo jednotlivca pod.

§ 2 Spracovanie

Ak je objednávka kompletná a nám ako dodávateľovi jasná, môže byť určená na spracovanie. Za kompletnú objednávku je považovaná taká objednávka, ktorá obsahuje súpis objednaných produktov, ich počty, spôsob platby, voľbu dopravcu a fakturačné a dodacie údaje. V prípade, že objednávka nebude pre dodávateľov zrozumiteľná, bude vrátená objednávateľovi, resp. tento bude kontaktovaný na doplnenie objednávky.

Bežná doba spracovania je 3-7 pracovných dní od schválenia grafického náhľadu v prípade produktov skladom, 10-20 pracovných dní od schválenia grafického náhľadu v prípade produktov na objednávku. Pri produktoch s hodnotou "neobmedzené množstvo sklade" je termín expedície spravidla 7-10 pracovných dní od odsúhlasenia grafického náhľadu, ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak. Informácie o skladovej dostupnosti a termíne odoslania je vždy uvedená v detaile produktu. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu doby expedície, o tomto fakte bude klient vždy informovaný. Predĺženie doby expedície spôsobené nízkou skladovou dostupnosťou nemôže byť predmetom reklamácie. V prípade, že Vaša objednávka ponáhľa, je možné u produktov skladom Expresné vytlačenie za poplatok 21 € (cena sa môže mierne líšiť v závislosti na aktuálnom kurze), termín expedície takejto objednávky je do 3 pracovných dní schválenie grafického náhľadu.

§ 3 Kúpna zmluva

Objednávateľ berie na vedomie, že vytvorením objednávky vzniká medzi ním a Kyoprint s.r.o. kúpnopredajnej vzťah, z ktorého mu plynie mimo iného povinnosť uhradiť kúpnu cenu za zhotovenie produktu.

§ 4 Ceny (cena sa môže mierne líšiť v závislosti na aktuálnom kurze CZK/EUR)

Dodávka produktov sa uskutoční za ceny platné v deň uzatvorenia zmluvy tak, ako sú uvedené na webovej stránke. Uvedené ceny zahŕňajú v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH).
Akčné ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení podmienok, ktoré sú dané konkrétne k danej akcii. Tieto ceny platia iba pri odoslaní objednávky v rámci trvania akcie.

K cene objednaných produktov je pripočítaná čiastka 15 € predtlačovej zostavy za oznámenia (novoročenky) a 8,50 € za menovky. Táto suma je poplatok za spracovanie grafického návrhu a ostatných činností súvisiacich s tlačou.

Ďalšie poplatky uvedené na faktúre môžu byť :
predtlačová príprava 2. (a ďalšie) jazykové verzie pozvánky 1,30 €
predtlačová príprava 2. (a ďalšie) jazykové verzie oznámenia (novoročenky) 15 €

Pri objednávke dotlače (výroba ďalších kusov oznámenia po odoslaní pôvodnej objednávky) je spoplatnená čiastkou 4 €.

Každá úprava po odsúhlasení grafického náhľadu na tlač (počty, farebnosť, font, text atď.) je spoplatnená čiastkou 8,50 €.

Upozorňujeme, že v rámci objednávky je v cene prvotný grafický návrh + ďalšie 3 grafické úpravy na vyžiadanie.
Ďalšie úpravy nad tento limit sú už spoplatnené čiastkou 4 € každá ďalšia úprava.

Celková cena objednávky je súčtom celkovej ceny za objednané produkty, ceny predtlačovej prípravy podľa počtu zvolených variantov a cena za dopravu podľa voľby platby a spôsobu prepravy. Cena dopravy sa stanovuje podľa aktuálne platného cenníka a je nemenná.

§ 4.1. Vzorky

Ponúkame vzorkovú sadu svadobných oznámení so vzorníkom druhov papierov za cenu poštovného - sadu nájdete na odkaze https://www.kyoprint.sk/vzorky-svadobnych-oznameni/

Druhou možnosťou je vzorka svadobného oznámenia s vlastnými textami - ako vzorku je možné urobiť akékoľvek svadobné oznámenie z našej ponuky podľa Vášho výberu.
Vzorku s vlastnou potlačou spolu s informáciami nájdete na odkaze https://www.kyoprint.sk/vzorka-svadobneho-oznamenia-s-vlastnym-textom/

§ 4.2. Obálky

V cene každého svadobného oznámenia lebo novoročenky je príslušná obálka. Štandardná farebnosť obálok je biela, popr. podľa informácií u produktu. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť farebnosť obálky v prípade ich nedostupnosti skladom, na túto zmenu budete upozornení.

§ 5 Kompletizácia

Z dôvodu častého poškodenia pri doprave dodávame všetky produkty v rozloženom stave. Pri dodaní nami potlačených kusov bude vždy priložený zložený vzor pre ľahšiu kompletizáciu. Kompletizácia všetkých kusov je možná za poplatok, ktorý bude stanovený na základe počtu kusov a náročnosti kompletizácia daného produktu. Pre kalkuláciu ceny za kompletizáciu nás kontaktujte na info@kyoprint.sk, prípadne túto žiadosť uveďte v závere objednávky do kolónky "Poznámky ".

§ 6 Právo zrušenia, právo vrátenie

Vzhľadom na produkt, ktorý je prispôsobený individuálnym požiadavkám klienta, čo znemožňuje jeho ďalší predaj, nie je možné objednávku zrušiť po schválení grafického náhľadu. V prípade zrušenia zo strany objednávateľa po vytlačení objednávky je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté vyhotovením danej objednávky.
Na produkty ktoré nie sú individuálne vyrábané sa vzťahuje štandardnú možnosť vrátenia bez udania dôvodu do 14 dní.

§ 7 Dodanie, odoslanie

Dodanie vyhotovené objednávky prebehne spôsobom zvoleným pri odoslaní objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. ponúka možnosť osobného prevzatia, zaslanie Slovenskou poštou alebo zaslanie kuriérom DHL. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka dopravcu a podľa zvoleného spôsobu úhrady.

Aktuálne platný cenník dopravy nájdete na odkaze: https://www.kyoprint.sk/sposob-dopravy-a-platby/

Osobný odber na predajni je pre všetkých zákazníkov zdarma.

Pri platbe prevodom prebieha zaslanie až po pripočítaní platby na účet dodávateľa, výpis z účtu objednávateľa nie je braný ako smerodajný, ale v prípade zdržanie platby môže pomôcť jej dohľadanie.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie dopravou, tu je nutné uplatniť reklamáciu dopravcovi podľa ich platných reklamačných podmienok. Oneskorenie dodanie zo strany Kyoprint s.r.o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany dodávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za meškanie dodacieho termínu spôsobeného dopravcom.
V prípade osobného prevzatia je objednávateľ povinný vyzdvihnúť objednávky čo najskôr, najneskôr však do 2 mesiacov od prijatia výzvy na vyzdvihnutie, nedohovorí ak sa obe strany inak. Po uplynutí tejto doby bude objednávka zrušená a vzniknuté náklady budú vymáhané po objednávateľovi.

§ 8 Platba

Firma Kyoprint s.r.o. ponúka nižšie uvedené možnosti platby. Tieto možnosti platby sa volí pri vytváraní objednávky.

Možné spôsoby platby:
Dobierkou - platba pri prevzatí tovaru
Bankovým prevodom - vystavíme vám daňový doklad na základe ktorého tovar uhradíte
GoPay - možnosť platby bankovým prevodom ihneď po dokončení objednávky
V hotovosti - platba v hotovosti na prevádzke

§ 9 Vlastníctvo

Produkt zostáva vlastníctvom firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplatenia všetkých položiek danej objednávky.

§ 10 Záruka, reklamácie

Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia objednávky k objednávateľovi. Predmetom reklamácie je produkt, ktorý nezodpovedá technickým štandardom alebo neúplné dodanie objednávky pokiaľ dodávateľ o neúplnosti objednávky neinformoval objednávateľa vopred. Predmetom reklamácie nemôže byť nesplnenie požiadaviek, ktoré odporujú obchodným podmienkam firmy Kyoprint s.r.o. platným ku dňu odoslania objednávky. Tiež nie je možné vzniesť reklamáciu na chyby (gramatické a ďalšie), ktoré zákazník odsúhlasil v grafickom návrhu.
Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé vady pri obdržaní produktu, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia. Neskoršie reklamácie nie je možná. Skryté chyby je nutné reklamovať čo najskôr po zistení, najneskôr však 6 mesiacov po vyhotovení objednávky v rámci zákonnej lehoty určenej na reklamáciu. Jednoduché reklamácie je možné vzniesť telefonicky na čísle +420 530 506 098, zložitejšie sa musia podať písomne ​​na e - mailovú adresu info@kyoprint.sk. Pri oprávnenej reklamácii má firma Kyoprint s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Táto dodávka bude uskutočnená zadarmo, všetky náklady vrátane dopravy v tomto prípade nesie dodávateľ. Iba v prípade, že náhradná dodávka nebude možná alebo bude chybná má objednávateľ právo požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celú objednávku na adresu firmy

Kyoprint s.r.o.
Legionárska 231/15
Kuřim 66434
Česká republika

Termín na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.
V rámci reklamačného konania je objednávateľ povinný pravdivo informovať o chybách, ak nie je možné vadu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade.
Zákazník berie na vedomie, že ak informácie v objednávke nie sú pravdivé, prípadne sú chybné, nemôžu byť predmetom reklamácie.
Farebnosť oznámenia, ktorá je vidieť na webových stránkach nemusia súhlasiť so skutočnosťou, je to dané nastavením monitora. Z toho dôvodu ponúkame možnosť zaslania vzoriek.
Daňový doklad je súčasťou každej objednávky a objednávateľovi bude doručený buď e-mailovú formou, prípadne bude súčasťou objednávky.

§ 11 Záruky

V prípade straty dokumentov potrebných na výrobu (napr. CD) uhradí dodávateľ len cenu čistého materiálu, na ktorom bol dokument dodaný. Akékoľvek ďalšie náhrady škody nie sú možné.

§ 12 Ochrana osobných údajov

Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby firmy Kyoprint s.r.o. Firma Kyoprint s.r.o. zaobchádza so všetkými údajmi ako s dôvernými. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

§ 13 Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie, prehlasuje, že je výhradným majiteľom autorských práv celého materiálu potrebného na výrobu (napr. fotografie, tlačové dáta). Následky z prípadného porušenia autorských práv nesie sám objednávateľ.

§ 14 Dodatok

Vždy je prvoradé vychádzať z kúpnopredajnej zmluvy a výrobu podľa toho dodržať. V prípade, že dôjde k akémukoľvek nedodržania, budú obaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na záujmy oboch strán dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatné dohody.

§ 15 Editácia objednávky po schválení grafického náhľadu

Každá úprava po odsúhlasení grafického náhľadu na tlač (počty, farebnosť, font, text atď.) je spoplatnená čiastkou 8,50 €.

§ 16 Google Privacy Policy and YouTube API

Naše stránky využívajú služby využívajúce služby YouTube API. Používaním tohto súhlasíte s tým, že budete viazať zmluvné podmienky YouTube. Tu si môžete prečítať podmienky služby YouTube YouTube’s Terms of Service. Tu je odkaz na Google Privacy Policy.

MenuX

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads