V uvedené ceně je zahrnut text dle Vašeho přání a dopisní obálka.

Manželstvo uzatvorené s cudzincom

Občan Slovenskej republiky môže na území Slovenskej republiky uzatvoriť manželstvo s občanom cudzej štátnej príslušnosti, a to formou občianskeho alebo cirkevného sobáša.

 

Snúbenci musia pred uzatvorením manželstva predložiť matričnému úradu potrebné, predpísané doklady, ktorými preukážu právnu spôsobilosť na uzatvorenie manželstva.

 

Predkladané doklady musia mať náležitosti verejných listín. Ak sú vystavené orgánmi cudzích štátov, musia byť opatrené potrebnými overeniami, pokiaľ medzinárodná zmluva nestanoví inak a úradne preložené do slovenského jazyka – podrobné informácie oznámi ktorýkoľvek matričný úrad.

 

Predbežne vyberte miesto i zamýšľaný termín na uzatvorenie manželstva.

 

Obráťte sa na matričný úrad, do ktorého správneho obvodu vybrané miesto na uzatvorenie manželstvo spadá. Na tomto matričnom úrade alebo jeho prostredníctvom je možné dohodnúť miesto a termín uzatvorenia manželstva.

 

Doklady a informácie, ktoré musíte mať so sebou:

 

 • tlačivo "Dotazník na uzatvorenie manželstva"
 • Dotazník na uzatvorenie manželstva snúbenci dostanú na ktoromkoľvek matričnom úrade. Jeho prvú časť vyplňujú obaja snúbenci v spolupráci s matrikárkou. Druhú časť vyplňuje matrikárka.

 

Snúbenec, ktorý je cudzincom predloží:

 

 • doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť,
 • rodný list, doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva, ktorý nesmie byť k dátumu uzatvorenia manželstva starší ako 6 mesiacov (tento doklad nepredkladá občan Slovenskej republiky, pokiaľ má na území Českej republiky povolený trvalý pobyt aspoň dva roky),
 • potvrdenie o osobnom stave a pobyte, ak je cudzím štátom vydávané; ak sú tieto údaje súčasťou predloženého dokladu o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva – potvrdenie sa nepredkladá,
 • úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdovelého cudzinca, tento doklad nie je nutné predkladať, ak je táto skutočnosť uvedená v doklade o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzatvoriť manželstvo, rozvedený.
 • Snúbenec, ktorý je cudzincom, ďalej predloží matričnému úradu najneskôr v deň uzatvorenia manželstva potvrdenie o oprávnenosti pobytu na území Slovenskej republiky vydané Políciou SR, ktoré nesmie byť ku dňu uzatvorenia manželstva staršie ako 7 pracovných dní.
 • Snúbenec, ktorý je občanom Slovenskej republiky predloží
 • rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu),
 • občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky (ak je predložený matričnému úradu cestovný doklad, potom snúbenec ďalej predloží výpis z informačného systému evidencie obyvateľov o osobnom stave a o mieste trvalého pobytu);
 • v prípade, že má povolený trvalý pobyt v cudzine predloží vyššie uvedené výpisy o osobnom stave a mieste trvalého pobytu v cudzine alebo im odpovedajúce obdobné doklady, (pokiaľ sú cudzím štátom vydávané) vydané štátom, na ktorého území má snúbenec pobyt,
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list zomrelého manžela

 

Pokiaľ snúbenec nehovorí alebo nerozumie slovensky, prípadne ak je nepočujúci alebo nemý, je pri prehlásení o uzatvorení manželstva nutná prítomnosť tlmočníka. Účasť tlmočníka zaisťuje jeden zo snúbencov na vlastné náklady. Bez prítomnosti tlmočníka nie je možné prehlásenie o uzatvorení manželstva v týchto prípadoch učiniť.

 

Ak nejde o tlmočníka menovaného ministrom spravodlivosti, alebo predsedom krajského súdu, musí tlmočník zložiť sľub do rúk matrikára, a to v znení sľubu podľa zvláštneho právneho predpisu (zákon o znalcoch a tlmočníkoch). Znenie sľubu predkladá matrikárka.

 

Toto potvrdenie je Políciou SR vydávané bez ohľadu na to, či má cudzinec na území SR povolený pobyt alebo nie. O vydanie potvrdenia žiada snúbenec osobne a predkladá iba cestovný pas štátu, ktorého je občanom. Za potvrdenie sa hradí správny poplatok.

 

Toto potvrdenie predkladajú i štátni občania Slovenskej republiky i snúbenci, ktorí sú štátnymi občanmi štátov Európskej únie. Prípadné ďalšie informácie vo veci vystavenia tohto potvrdenia (napr. úradné hodiny cudzineckej polície, dĺžka pobytu cudzieho štátneho občana na území Slovenskej republiky) vám poskytne Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Vajnorská č. 25, 812 72 Bratislava.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Súhlasím