V uvedené ceně je zahrnut text dle Vašeho přání a dopisní obálka.

Necirkevné uzatvorenie manželstva

Snúbenci môžu uzatvoriť manželstvo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov (poprípade kde bol prihlásený naposledy k trvalému pobytu) pred obecným úradom, úradom mestského obvodu alebo mestskej časti územne členeného štatutárneho mesta, ktoré patrí do správneho obvodu matričného úradu a nie sú matričným úradom, za predpokladu, že tu má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

 

Pokiaľ má byť manželstvo uzatvorené pred iným než príslušným matričným úradom, alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste, je nutné obrátiť sa na matričný úrad v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

K dotazníku na uzatvorenie manželstva okrem predpísaných dokladov je nutné priložiť písomnú žiadosť o povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným matričným úradom než miestne príslušným alebo na inom vhodnom mieste. Žiadosť môže vybavovať iba jeden zo snúbencov vybavený plnou mocou od druhého snúbenca. Podpis plnej moci nemusí byť overený. O žiadosti rozhoduje matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov v správnom konaní.

Na uzatvorenie manželstva na matričnom úrade je nutné predložiť

  • vyplnený dotazník na uzatvorenie manželstva (je k dispozícii na ktoromkoľvek matričnom úrade)
  • doklad kvôli preukázaniu totožnosti
  • rodný list
  • doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz alebo cestovný doklad)
  • výpisy údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu a o osobnom stave (je možné preukázať občianskym preukazom),
  • prípadný úmrtný list zomrelého manžela,
  • prípadný právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva. Ak bol rozvod vyslovený cudzím súdom a jeho rozsudok nie je v Slovenskej republike účinný - rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o uznaní rozsudku (bližšie informácie dostanete na matričnom úrade)
  • ak ide o osobu neplnoletú staršiu ako 16 rokov - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci
  • ak ide o osobu s duševnou poruchou - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci

Prehlásenie o uzatvorení manželstva sa činí verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov.

 

Po uzatvorení manželstva sa do knihy manželstva a sobášneho lisu zapisujú mená, priezviská a rodné čísla svedkov; ak ide o cudzinca, ktorý nemá rodné číslo, dátum a miesto jeho narodenia. Z uvedeného vyplýva, že svedok sa pri uzatvorení manželstva preukazuje preukazom totožnosti, tzn. občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

 

Po uzatvorení manželstva je manželom vydaný sobášny list, na základe ktorého žiadajú o vydanie nového občianskeho preukazu.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Súhlasím