s potlačou - oznámenia je potlačené Vami požadovaným textom
bez potlače - jedná sa o oznámenie bez textu (najčastejšie objednávajú tlačiarne)

Cirkevné uzatvorenie manželstva

Cirkevný sobáš je uzatvorený až potom, keď snúbenci predložia oddávajúcim osvedčenie vydané príslušným matričným úradom, od ktorého vydania neuplynulo viac než tri mesiace, o tom, že splnili všetky požiadavky zákona na uzatvorenie platného manželstva.

 

Na vydanie osvedčenia slúži príslušný matričný úrad, v ktorého správnom obvode má byť manželstvo uzatvorené. Toto osvedčenie je vydané matričným úradom na základe písomnej žiadosti snúbencov po predložení potrebných dokladov na uzatvorenie manželstva.

 

Prehlásenie o uzatvorení manželstva učinia snúbenci pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou poverenou, oprávnenou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Manželstvo sa uzatvára na mieste určenom predpismi cirkvi, či náboženskej spoločnosti pre náboženské obrady alebo náboženské úkony.

K vytlačenej žiadosti o vydanie osvedčenia snúbenci, štátni občania SR, pripoja:

  • doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť,
  • rodný list,
  • doklad o štátnom občianstve (je možné preukázať občianskym preukazom alebo cestovným dokladom)
  • výpisy údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu a o osobnom stave (je možné preukázať občianskom preukazom),
  • prípadný úmrtný list zomrelého manžela,
  • prípadný právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva. Ak bol rozvod vyslovený cudzím súdom a jeho rozsudok nie je v Slovenskej republike účinný - rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o uznaní rozsudku (bližšie informácie dostanete na matričnom úrade)
  • ak ide o osobu neplnoletú staršiu ako 16 rokov - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci
  • ak ide o osobu s duševnou poruchou - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci

Toto osvedčenie potom snúbenci predložia predstaviteľovi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti pred uzatvorením manželstva (obradom).

 

Prehlásenie o uzatvorení manželstva sa činí verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Po uzatvorení manželstva sa do knihy manželstva a sobášneho listu zapisujú mená, priezviská a rodné čísla svedkov; ak ide o cudzinca, ktorý nemá rodné číslo, dátum a miesto jeho narodenia. Z uvedeného vyplýva, že svedok sa pri uzatvorení manželstva preukazuje preukazom totožnosti, tzn. občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

 

Orgán štátom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorým došlo k uzatvoreniu manželstva, je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia manželstva doručiť protokol o uzatvorení manželstva príslušnému matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzatvorené.

 

Matričný úrad po zápise uzatvoreného manželstva do knihy manželstva vydá manželom sobášny list, na základe ktorého žiadajú o vydanie nového občianskeho preukazu.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Souhlasím