V uvedené ceně je zahrnut text dle Vašeho přání a dopisní obálka.

Cirkevné uzatvorenie manželstva

Cirkevný sobáš je uzatvorený až potom, keď snúbenci predložia oddávajúcim osvedčenie vydané príslušným matričným úradom, od ktorého vydania neuplynulo viac než tri mesiace, o tom, že splnili všetky požiadavky zákona na uzatvorenie platného manželstva.

 

Na vydanie osvedčenia slúži príslušný matričný úrad, v ktorého správnom obvode má byť manželstvo uzatvorené. Toto osvedčenie je vydané matričným úradom na základe písomnej žiadosti snúbencov po predložení potrebných dokladov na uzatvorenie manželstva.

 

Prehlásenie o uzatvorení manželstva učinia snúbenci pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou poverenou, oprávnenou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Manželstvo sa uzatvára na mieste určenom predpismi cirkvi, či náboženskej spoločnosti pre náboženské obrady alebo náboženské úkony.

K vytlačenej žiadosti o vydanie osvedčenia snúbenci, štátni občania SR, pripoja:

  • doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť,
  • rodný list,
  • doklad o štátnom občianstve (je možné preukázať občianskym preukazom alebo cestovným dokladom)
  • výpisy údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu a o osobnom stave (je možné preukázať občianskom preukazom),
  • prípadný úmrtný list zomrelého manžela,
  • prípadný právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva. Ak bol rozvod vyslovený cudzím súdom a jeho rozsudok nie je v Slovenskej republike účinný - rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o uznaní rozsudku (bližšie informácie dostanete na matričnom úrade)
  • ak ide o osobu neplnoletú staršiu ako 16 rokov - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci
  • ak ide o osobu s duševnou poruchou - rozhodnutie súdu o povolení uzatvoriť manželstvo obstarané doložkou o právnej moci

Toto osvedčenie potom snúbenci predložia predstaviteľovi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti pred uzatvorením manželstva (obradom).

 

Prehlásenie o uzatvorení manželstva sa činí verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Po uzatvorení manželstva sa do knihy manželstva a sobášneho listu zapisujú mená, priezviská a rodné čísla svedkov; ak ide o cudzinca, ktorý nemá rodné číslo, dátum a miesto jeho narodenia. Z uvedeného vyplýva, že svedok sa pri uzatvorení manželstva preukazuje preukazom totožnosti, tzn. občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

 

Orgán štátom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti, pred ktorým došlo k uzatvoreniu manželstva, je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia manželstva doručiť protokol o uzatvorení manželstva príslušnému matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzatvorené.

 

Matričný úrad po zápise uzatvoreného manželstva do knihy manželstva vydá manželom sobášny list, na základe ktorého žiadajú o vydanie nového občianskeho preukazu.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Súhlasím